Var kan man surfa i Sverige?Where can you surf in Sweden?


Här kommer andra delen av “surfskolan” där jag ska försöka besvara frågan på var någonstans man kan vågsurfa i Sverige. Antar att många inbitna Sverige-surfare satte morgon/kvällskaffet i halsen nu, oroa er inte jag har inga planer på att avslöja några hemliga surfspots! Svenska surfare är om möjligt ännu mer hemlighetsfulla än vad svampplockare är. Har man hittat ett bra ställe håller man gärna tyst om det för att slippa dela med sig av godsakerna. Detta är väl kanske inte specifikt just för surfing i Sverige men då surfdagarna är relativt få och flera bryt inte hanterar många surfare samtidigt blir det kanske lite extra känsligt här. Vi har inte jätte många långa sandstränder, som t.ex. Frankrike har, som kan hantera ett stort antal surfare samtidigt. Hur som helst, några tips på hur man gör för att hitta platser att vågsurfa på i Sverige tänkte jag dela med mig av:

  • Börja med att googla, det finns en hel del populära bryt beskrivna på fler kända hemsidor.
  • Principen för vågsurfing i Sverige är att det krävs stark vind som blåser mot land. Bor du på västkusten, som jag, så krävs det alltså starka vindar som kommer från väst (sydväst, eller nordväst beroende på bryt). Gärna vindar på 10m/s eller mer även om jag vart ute ett flertal gånger i klenare förhållanden. Det behöver också ha blåst ett par timmar för att det ska ha hunnit bildats vågor. Dagen efter det har stormat kan det komma in riktigt rena och fina vågor till exempel. Håll koll på vindprognosen med hjälp av olika vädersidor/appar.
  • Sedan krävs det en plats som har rätt bottenförhållanden för att det ska bryta vågor, här har vi den kluriga delen. Lättast är helt enkelt att åka på surf-safari när det blåser mycket och börja leta. Alternativt att kolla på diverse sjökort/google earth för att få en överblick på vart det skulle kunna fungera. Detta tycker jag är den svåraste biten men också den roligaste. När man väl hittar ett ställe som fungerar, kanske är det ingen annan ute i vattnet så känns det verkligen som att hitta den största skatten.
  • Sist men inte minst kan man ju ha tur att känna någon vänlig själ som vet om ett bryt som du kan få följa med till, kanske i utbyte mot bensinpengar eller liknande muta. Vill nog också lägga in en liten påminnelse om att ha respekt för att många vill hålla sina favorit-spots hemliga, så har du turen att få smaka på lite mer okända vågor låt dem förbli hemliga.

Surf i Sverige kräver kanske lite mer planering, många timmar i bilen och uppdaterande av väder-appar på mobilen och en hel del bomturer men i gengäld tycker jag det ger en oerhörd tillfredsställelse när man väl får lite fint surf på hemmaplan. Det var väl inga större hemligheter jag delade med mig av men kanske att ni som ännu inte testat att surfa i Sverige kan ha nytta av tipsen. Jag vet att jag själv inte hade en aning om vart eller ens att det gick att surfa här hemma när jag kom hem från min första surfresa på Bali 2008 och hade verkligen behövt lite hjälp på vägen. Vi ses i line-up’en! :)

Med bestämda steg ner till surfet...

Med bestämda steg ner till surfet…

Skönt med lite utrymme...

Skönt med lite utrymme…

Ibland räcker det med att få ställa sig upp en liten våg för att få värsta surfbehovet stillat

Ibland räcker det med att få ställa sig upp en liten våg för att få värsta surfbehovet stillat

Ibland hittar man en juvel

Ibland hittar man en juvel

Here comes the second part of the “surf school ” where I’ll try to answer the question of where you can surf in Sweden. I guess many Swedish surfers choked on their morning/evening coffee but don’t worry, I don’t plan to reveal any secret surf spots! Swedish surfers are, if possible, even more secretive than the mushroom pickers are. If you have found a good spot you tend to keep quiet about it to avoid having to share the goodies. This might not be specific to the surfers in Sweden but the surf days are relatively few and many of the spots can’t handle crowds very well so the situation may be a bit more fragile here. For example we don’t have that many long beaches with nice beachbreaks as in France. Anyhow, here are some tips on how to find spots to surf in Sweden:

  • Start by doing a search on google. Many spots are described on some of the more famous websites.
  • The principle of wave surfing in Sweden is that a strong onshore wind is required. If you live on the Swedish west coast, as I do, the wind must come from west (south-west or north-west depending on the spot you want to surf). You need winds of 10 m/s or more, although I’ve been out several times in weaker conditions. The wind also has to be constant for a couple of hours so that the waves have had time to form. You can get really clean and nice waves the day after a storm for example. Use the weather forecast to keep an eye on the winds.
  • Now to the tricky part. You also need a place with the right type of seafloor for the waves to break. The easiest way is simply to go on a surf safari when the wind conditions are right, and start searching. You can also use google earth to get a hint on where to look for waves. I think this is the hardest part but also the funniest. Once you find a spot that works, perhaps with no one else out, it really feels like you find the greatest treasure.
  • Last but not least, maybe you are lucky to know a kind soul that is willing to let you tag along when he/she is going surfing. Perhaps in exchange for gas money or other bribes. I would also put a little reminder to respect the fact that many people want to keep their favorite spots secret , so if you have the good fortune to taste a little secret waves let them remain secret.

Surfing in Sweden might require a little more planning , many hours in the car and updating of weather apps in the mobile and a lots of wasted journeys but in return, I think it gives tremendous satisfaction once you get some nice surf here at home. Well it was no great secrets I shared with you but perhaps those of you that have not tried to surf in Sweden may benefit from the tips. I know that I myself did not have a clue where or even to surf here at home when I got back home from my first surf trip to Bali in 2008 and really needed some help on the way. See you in the line-up ! :)

Heading for the surf.

Heading for the surf.

Nice with some space...

Nice with some space…

Sometimes a small wave is enough to ease the worst surf-need

Sometimes a small wave is enough to ease the worst surf-need

Sometimes you find a small gem

Sometimes you find a small gem.

Leave a Reply