Tag Archives : Surf school


Bra surfbräda för nybörjareSurfboard for beginners 3

Det här är blogginlägget har jag funderat på länge men jag har dragit mig lite för att skriva det. Att rekommendera surfbrädor till folk är svårt, jag är verkligen ingen expert inom området och har bara mina egna erfarenheter att gå efter. Det finns en uppsjö av surfbrädor och alla som ska rekommendera något verkar tycka olika; allt från att “börja med så stor bräda du får tag i” till “köp en shortboard direkt och lär dig den hårda vägen“. Men så fick jag ett mail av en bloggläsare som undrade om jag inte hade lite tips på vad man ska tänka på när man som nybörjare ska köpa sin första surfbräda, det avgjorde saken. Så här kommer lite hur jag tänker när det gäller lämpliga nybörjarbrädor;

 • Ju större; alltså längre, tjockare och bredare din surfbräda är ju lättare flyter den och ju mer stabil är den. Detta underlättar i pop-up’s och gör även att vågen lättare tar med dig och du slipper paddla riktigt lika mycket. Exakt hur stor bräda beror ju lite på hur mycket flytkraft man vill ha. Hur lång man är, hur mycket man väger och vilken typ av vågor man surfar. Ju klenare vågorna är, i Sverige är de som regel ganska kraftlösa om man jämför med t.ex. Indonesien, ju mer flyt och extra hjälp vill du ha av din surfbräda. Många börjar med en mini-malibu och allt från 7’2 och uppåt tycker jag är lagom. De större brädorna är ju klart jobbigare att bära omkring på och vill man köra på en kortare bräda direkt så gör det då säger jag. Så länge man är medveten om vad det innebär att gå ner i storlek. Luke Hart som shape’ade brädor för Quiversurfboards hjälpte mig att välja en av mina första brädor och jag tycker att han sammanfattar det väldigt bra med vad som kan hända om man går för kort för fort; “ordering a board too small for you never helps you progress as a surfer, it just invites bad habits and style and can often take the fun out of a surf especially when the waves arent great. And fun is what its all about!!”
 • Surfbrädor finns ju också i olika material. Ska du börja med att surfa i Sverige där det är mycket stenar skulle jag nog rekommendera att satsa på en bräda gjord av epoxy, som är lite tåligare är polyuretan.
 • Köp gärna begagnat men mitt råd är att ha med någon som är lite mer erfaren när det gäller surfbrädor om du är osäker. Det kan vara svårt att se om brädan du är intresserad av har varit skadad och sedan blivit lagad av någon som inte har den blekaste om hur man fixar surfbrädor. Been there done that, det resulterade i att jag köpte en surfbräda som efter ett par månader vägde hur mycket som helst och läckte vatten ur de gamla lagningarna. Inte så kul. Ett varningstecken kan vara om hela surfbrädan är ommålad vilket kan vara ett ganska vanligt sätt att dölja att surfbrädan har blivit knäckt på mitten.

För att summera det här så tycker jag att man gärna ska ta hjälp av någon man litar på och som kan hjälpa en att välja surfbräda. Kanske testa en kompis bräda alternativt hyra en de första gångerna för att få testa lite olika modeller och storlekar. Sen lever jag ju lite efter mottot att ingenting är omöjligt. Vill du nödvändigtvis börja med en supertunn shortboard så gör det! Jag började med en 6’6 funboard vilket många tyckte var på tok för litet för mig i början. Med facit i hand så hade jag nog utvecklats snabbare på en större bräda men det är ju egentligen inte alltid det som är det viktigaste heller.

Sist men inte minst vill jag tacka Susanna (kolla hennes snygga illustrationer här) för ditt fina mail och den underbart snygga bilden du gjort! Det gjorde verkligen min dag och gav mig energi att skippa plugget en stund och knåpa ihop det här lilla inlägget! :)

Glöm inte att följa surfsyster på facebook också för att få uppdateringar!

BildI’ve thought about writing this blog post but I’ve dodged it for quite some time now. To recommend surfboards to people is not that easy and I’m certainly no expert in the field and only have my own experience to go by. There are a plethora of surfboards out there and every surfer seems to have different opinions ranging from; “start with the biggest board you can find” to “buy a shortboard right away and learn to surf the hard way”. But then I got an email from a blog reader who wondered if I had some tips on what to consider when you by your first surfboard, and that settled it. So here’s how I think when it comes to appropriate beginner boards;

 • The bigger; thus longer, thicker and wider your surfboard is the better it will float and the more stable it will be. This will make it easier for you to pop-up and also the waves will catch you easier and you won’t have to paddle quite as much. Exactly how big the board should be depends a bit on how much buoyancy you want. How tall you are, how much you weigh and what type of waves you surf. If the waves aren’t that powerful where you plan to surf, the waves tend for example to be pretty weak here in Sweden compared to eg the waves in Indonesia, the more flotation and extra help you want from your surfboard. Many start with a mini-malibu and anything from 7’2 and up I think is right. The larger boards is clearly a bit more difficult to carry around and if you want to go straight for a shorter board right away then do that I say. As long as one is aware of what it means to go down in size. Luke Hart who shaped boards for Quiversurfboards helped me to choose one of my first boards, and I think he sums it up very well regarding what can happen if you go too short too fast; “ordering a board too small for you never helps you progress as a surfer, it just invites bad habits and style and can often take the fun out of a surf especially when the waves arent great. And fun is what its all about!!
 • The material of the surfboard is also something to consider. If you plan to start surfing in Sweden, where there’s quite a lot of stones I would probably recommend going for a board made of epoxy, which is a little more durable than polyurethane.
 • If you plan to buy a secondhand surfboard and you don’t feel that you really know what too look for, my advice is to bring someone who’s a bit more experienced when it comes to surfboards. It can be difficult to see if the board you’re interested in has been damaged and then been repaired by someone who didn’t had the foggiest about how to fix surfboards. Been there done that, it resulted in that I bought a surfboard that weighed tons and leaked water from some poorly fixed dings after a few months. Not that fun. A warning sign may also be if the entire surfboard is repainted which may be a fairly common way to hide that the surfboard has become cracked in half.

To summarize this, I think it can be a good idea to get help from someone you trust when it comes to buying your first surfboard. Maybe you can try one of your friends boards or rent one the first couple of times just to try some different models and sizes. And since I live by the devise that nothing is impossible I think that if you really want to start of with a shortboard then do that! My first surfboard was a 6’6 funboard which everyone I met thought was way too small for me as a beginner. In retrospect, I would probably have been developing my surfing faster on a bigger board but that’s not always the most important thing either.

Last but not least I would like to send a big thanks to Susanna (please check out her awesome illustrations here) for your lovely email and the wonderfully stylish image you’ve done! It really made my day and gave me the energy to skip my studies for a moment and put together this little post! :)

Don’t forget to follow surfsyster on facebook for more updates!

Bild


Do’s and don’ts för nyfrälsta surfare!Do’s and don’ts for beginners in surfing! 1

Att lära sig surfa kan vara rätt så klurigt. Det är mycket att tänka på, allt från att komma ihåg att stänga munnen när man dyker under vatten till att undvika att få sina tänder utslagna av sin, eller någon annans för den delen, surfbräda. Det finns dock några regler som kan vara bra att känna till som nybliven surf-entusiast, vilka jag själv fick lära mig “the hard way” så att säga;

 • Att droppa in på (försöka surfa en våg som någon annan redan har ställt sig upp på) en annan surfare är sällan populärt. Kan resultera i att man krockar och dingar både sin egen och fästmannens surfbräda…
 • Att lära sig ta sig under en brytande våg kan vara svårt i början men håller man inte tag i brädan, förslagsvis i leashen får man skäll. Ofta av stora, läskiga australienska män. Löser man problemet genom att hålla i leashen med brädan bakom sig och dyka med huvudet före under kraftiga Indonesiska vågor under låt säga 4 månaders tid resulterar det dock i livslång rehabilitering av berörd axel… Kontentan är alltså; lära sig turtle roll’a och/eller duck-dive’a så fort som möjligt, i värsta fall hålla i leashen med båda händerna, ducka under vågen med huvudet vänt in mot stranden för att undvika sönderslitna axlar.
 • Att försöka ge sig på att svänga är kanske inte det första man ska tänka på att lära sig när man precis lärt sig stå på surfbrädan. Lite extra utrymme till sina med-surfare är därför en god idé om man inte vill surfa rakt upp på sin surf-kompis rygg (förlåt igen Alexi om du läser detta!) som ligger och paddlar en bit framför dig.
 • Att paddla mot det obrutna på en våg istället för mot det brötiga vitvattnet när man ska ta sig ut till line-up’en kan leda till att äldre spanska gubbar drar i ens leash så att man inte kommer någonstans alls och får hela vågen brytandes rakt över sig. Paddla alltså runt de brytande vågorna tillbaka ut till line-up’en alternativt igenom där vågorna redan brutit, på detta sätt undviker man också att bli påkörd av folk som surfar.

Försök använda sunt förnuft. Det kan vara lättare sagt än gjort som ny inom surfing då man mest tycker sig kämpar för sin överlevnad. Att vara trevlig och be om ursäkt om man ligger i vägen eller droppar in på någon brukar få den mest hårdnackade surfaren att mjukna och inse att även hen har varit nybörjare. Skräpa inte ner. Parkera inte som en idiot. Överskatta inte din egen förmåga, är det 4 meters vågor och det är din andra gång på en surfbräda så nöj dig med att paddla omkring i vitvattnet nära stranden. Var trevlig mot och respektera de som eventuellt bor vid surfbrytet, finns flera exempel på platser där grannarna tröttat på surfare som springer omkring på/vid deras ägor. SKRÄPA INTE NER (som sagt!)… Något grundläggande jag missat? Skriv en kommentar! :)

Droppa inte in, om det inte är på din fästman! ;)

Droppa inte in, förutom på din fästman, även om det är små vågor;)

Vilda Västern på Teneriffa.

Vilda Västern på Teneriffa.

Försök att inte sparka iväg din surfbräda framför dig om du ramlar!

Försök att inte sparka iväg din surfbräda framför dig om du ramlar!

Learning to surf can be quite tricky. There is a lot of things to keep in mind, from remembering to close your mouth when you dive under water to avoid getting your teeth knocked out from your, or anyone else’s for that matter, surfboard. However, there are some rules that can be useful to be aware of when you’re new to surfing which I myself had to learn “the hard way” so to speak;

 • To drop in on (trying to surf a wave that someone else already is surfing) another surfer is seldom popular. This may result in a crash that dings both your own and your fiancés surfboard…
 • To learn to go under a breaking wave can be a bit difficult in the beginning, but if you don’t hold on to your board you risk getting told off. Often by big, scary australians. If you solve this problem by holding the leash, surfboard behind you and dive under massive Indo-waves for lets say 4 months time, this will result in life long rehabilitation of an injured shoulder…Thus the conclusion is; learn to do a turtle roll and/or duck-dive’a as soon as possible, at worst hold the leash with both hands, dive under the wave head turned toward the shore to avoid torn shoulders.
 • To try to do turns the first thing when you just learned to stand up on your board may not be a good idea. Some extra space between you and your fellow surfers might be advisiable if you don’t want to surf straight up on your surf-buddy back (Alexi if you read this, once again I’m so sorry! ) that is paddling in front of you.
 • Paddling towards the unbroken part of a wave instead of against the messy white water when you paddle out to the line- up can lead to that an older Spanish man pulls your leash, you can’t go anywhere and have to take the wave straight to the head. Recommended is instead to paddle around the breaking waves back out to the line-up alternatively paddle through the waves that has already broken, this way you also avoid getting hit by people who’s up on the wave and surfing.

To sum it up, just try to use common sense. It might be easier said than done for a beginner in surfing since most find themselves struggling for survival rather than thinking about ettiquett. Being nice and apologize if you happen to drop in on someone or if you’re in the way will get even the most hard-core surfer to soften and remember that everyone has been a beginner.

Do not litter. Do not park like an idiot. Do not overestimate your own abilities, if there are 4 meter waves and it’s your second time on a surfboard stay in the whitewash close to the beach. Be nice to and respect the recidence at the surf spot, there are several examples where the neighbors gotten tired of surfers running around at/close to their estates. Bring your trash with you (as said before!)… Did I miss some basic surf-etiquette? Write a comment! :)

Don't drop in, expect if it's on your fiancé! ;)

Don’t drop in even in tiny waves, expect if it’s on your fiancé! ;)

Wild West in Tenerife

Wild West in Tenerife

Try not to kick your board in front of you if you fall off

Try not to kick your board in front of you if you fall off


Var kan man surfa i Sverige?Where can you surf in Sweden?

Här kommer andra delen av “surfskolan” där jag ska försöka besvara frågan på var någonstans man kan vågsurfa i Sverige. Antar att många inbitna Sverige-surfare satte morgon/kvällskaffet i halsen nu, oroa er inte jag har inga planer på att avslöja några hemliga surfspots! Svenska surfare är om möjligt ännu mer hemlighetsfulla än vad svampplockare är. Har man hittat ett bra ställe håller man gärna tyst om det för att slippa dela med sig av godsakerna. Detta är väl kanske inte specifikt just för surfing i Sverige men då surfdagarna är relativt få och flera bryt inte hanterar många surfare samtidigt blir det kanske lite extra känsligt här. Vi har inte jätte många långa sandstränder, som t.ex. Frankrike har, som kan hantera ett stort antal surfare samtidigt. Hur som helst, några tips på hur man gör för att hitta platser att vågsurfa på i Sverige tänkte jag dela med mig av:

 • Börja med att googla, det finns en hel del populära bryt beskrivna på fler kända hemsidor.
 • Principen för vågsurfing i Sverige är att det krävs stark vind som blåser mot land. Bor du på västkusten, som jag, så krävs det alltså starka vindar som kommer från väst (sydväst, eller nordväst beroende på bryt). Gärna vindar på 10m/s eller mer även om jag vart ute ett flertal gånger i klenare förhållanden. Det behöver också ha blåst ett par timmar för att det ska ha hunnit bildats vågor. Dagen efter det har stormat kan det komma in riktigt rena och fina vågor till exempel. Håll koll på vindprognosen med hjälp av olika vädersidor/appar.
 • Sedan krävs det en plats som har rätt bottenförhållanden för att det ska bryta vågor, här har vi den kluriga delen. Lättast är helt enkelt att åka på surf-safari när det blåser mycket och börja leta. Alternativt att kolla på diverse sjökort/google earth för att få en överblick på vart det skulle kunna fungera. Detta tycker jag är den svåraste biten men också den roligaste. När man väl hittar ett ställe som fungerar, kanske är det ingen annan ute i vattnet så känns det verkligen som att hitta den största skatten.
 • Sist men inte minst kan man ju ha tur att känna någon vänlig själ som vet om ett bryt som du kan få följa med till, kanske i utbyte mot bensinpengar eller liknande muta. Vill nog också lägga in en liten påminnelse om att ha respekt för att många vill hålla sina favorit-spots hemliga, så har du turen att få smaka på lite mer okända vågor låt dem förbli hemliga.

Surf i Sverige kräver kanske lite mer planering, många timmar i bilen och uppdaterande av väder-appar på mobilen och en hel del bomturer men i gengäld tycker jag det ger en oerhörd tillfredsställelse när man väl får lite fint surf på hemmaplan. Det var väl inga större hemligheter jag delade med mig av men kanske att ni som ännu inte testat att surfa i Sverige kan ha nytta av tipsen. Jag vet att jag själv inte hade en aning om vart eller ens att det gick att surfa här hemma när jag kom hem från min första surfresa på Bali 2008 och hade verkligen behövt lite hjälp på vägen. Vi ses i line-up’en! :)

Med bestämda steg ner till surfet...

Med bestämda steg ner till surfet…

Skönt med lite utrymme...

Skönt med lite utrymme…

Ibland räcker det med att få ställa sig upp en liten våg för att få värsta surfbehovet stillat

Ibland räcker det med att få ställa sig upp en liten våg för att få värsta surfbehovet stillat

Ibland hittar man en juvel

Ibland hittar man en juvel

Here comes the second part of the “surf school ” where I’ll try to answer the question of where you can surf in Sweden. I guess many Swedish surfers choked on their morning/evening coffee but don’t worry, I don’t plan to reveal any secret surf spots! Swedish surfers are, if possible, even more secretive than the mushroom pickers are. If you have found a good spot you tend to keep quiet about it to avoid having to share the goodies. This might not be specific to the surfers in Sweden but the surf days are relatively few and many of the spots can’t handle crowds very well so the situation may be a bit more fragile here. For example we don’t have that many long beaches with nice beachbreaks as in France. Anyhow, here are some tips on how to find spots to surf in Sweden:

 • Start by doing a search on google. Many spots are described on some of the more famous websites.
 • The principle of wave surfing in Sweden is that a strong onshore wind is required. If you live on the Swedish west coast, as I do, the wind must come from west (south-west or north-west depending on the spot you want to surf). You need winds of 10 m/s or more, although I’ve been out several times in weaker conditions. The wind also has to be constant for a couple of hours so that the waves have had time to form. You can get really clean and nice waves the day after a storm for example. Use the weather forecast to keep an eye on the winds.
 • Now to the tricky part. You also need a place with the right type of seafloor for the waves to break. The easiest way is simply to go on a surf safari when the wind conditions are right, and start searching. You can also use google earth to get a hint on where to look for waves. I think this is the hardest part but also the funniest. Once you find a spot that works, perhaps with no one else out, it really feels like you find the greatest treasure.
 • Last but not least, maybe you are lucky to know a kind soul that is willing to let you tag along when he/she is going surfing. Perhaps in exchange for gas money or other bribes. I would also put a little reminder to respect the fact that many people want to keep their favorite spots secret , so if you have the good fortune to taste a little secret waves let them remain secret.

Surfing in Sweden might require a little more planning , many hours in the car and updating of weather apps in the mobile and a lots of wasted journeys but in return, I think it gives tremendous satisfaction once you get some nice surf here at home. Well it was no great secrets I shared with you but perhaps those of you that have not tried to surf in Sweden may benefit from the tips. I know that I myself did not have a clue where or even to surf here at home when I got back home from my first surf trip to Bali in 2008 and really needed some help on the way. See you in the line-up ! :)

Heading for the surf.

Heading for the surf.

Nice with some space...

Nice with some space…

Sometimes a small wave is enough to ease the worst surf-need

Sometimes a small wave is enough to ease the worst surf-need

Sometimes you find a small gem

Sometimes you find a small gem.


Att surfa på vintern Surfing in the winter 3

Nu tänkte jag köra igång med en liten surfskola. Många andra bloggar har ju fotoskolor, träningstips och allt möjligt så varför inte köra en liten serie med (förhoppningsvis) användbara surf-tips?! Första delen kommer innehålla tips på vad som behövs för att klara av att surfa i Sverige på vintern.

Många blir förvånade när de hör att det finns folk som surfar i Sverige, att vi också ofta gör det mitt i vintern leder inte helt sällan till stor bestörtning. Men när surfabstinensen blir för stor och vågorna rullar in finns det för många inget annat alternativ än att anpassa sig efter förhållandena. För att uppskatta vintersurf krävs dock ordentlig utrustning.

 • En våtdräkt av passande storlek är A och O, särskilt viktigt är detta när det är kallt i vattnet. Är den för liten kommer du inte kunna röra dig obehindrat, är den för stor kommer det läcka in vatten och du blir nerkyld allt för fort. Min våtdräkt är 5/3 mm vilket jag tycker är lite i minst laget när temperaturen går under 8 grader så till nästa säsong kommer jag investera i en ny 6/5/4mm. Brukar ha en underställströja och hotpants under för lite extra värme men det krävs att det är av bra material, någon form av funktionsmaterial som leder bort fukten alternativt ull.
 • Jag har upptäckt att för att hålla värmen så länge som möjligt så måste jag ha ett par ordentliga boots som passar perfekt. Använde ett par 5 mm från Rip Curl i höstas men var av flera anledningar inte alls nöjd med dessa och köpte ett par 7 mm O’Neill istället vilka passade mig mycket bättre. Det viktigaste är att skona passar dig och dina fötter annars riskerar du att få in fullt av vatten och det känns som att ha två fulla ICA-kassar med iskallt vatten på fötterna. Lycka till att vara smidig i pop-upsen då! Så se till att prova bootsen innan om du inte är extremt påläst om hur de olika märkena och modellerna skiljer sig åt och ta gärna ett par extra tjocka. De ska vara tighta och svåra att få på, det gör ju också att vattnet inte kan tränga in lika lätt. Med tanke på att fötterna är i vattnet större delen av tiden tycker jag verkligen att man ska ta sig tiden och pengarna att hitta ordentliga boots som verkligen sitter bra!
 • En huva, min är 3 mm vilket jag tycker räcker fint. Om man vill undvika surfers ear, vilket man verkligen vill, kan man komplettera med ett par surfanpassade öronproppar. Jag har glömt att prova mina men återkommer med en liten recension efter nästa surf-session. Det finns ett par olika modeller av handskar, jag tycker att tumvante – eller lobstermodellen är de som håller värmen bäst, mina är 5/3 mm.

Lite andra förberedelser som jag tycker är viktiga; se till att inte börja frysa redan innan du hoppar i vattnet. Spring ett par rundor för att värma upp kroppen så undviker du också att sträcka dig det första du gör och drick gärna någon varm dryck precis innan. Jag borde också skriva att man ska gå upp direkt när man börjar frysa, nedkylning går väldigt fort och kan vara farligt. Dock lever jag själv inte alls efter dessa premisser utan sitter ofta i en timme efter att jag börjat frysa ordentligt vilket egentligen kanske inte är att rekommendera men när man “bara ska ta en våg till” går tiden ibland väldigt fort. Är man nybörjare bör man nog inte heller bege sig ut själv men mer om det i ett senare inlägg. Sist men inte minst, se till att du har ätit och druckit ordentligt. Inte nog med att allt paddlande kräver mycket energi så gör kylan att kroppens energibehov ökar ytterligare.

Hoppas ni tyckte första delen av “surfskolan” var informativ och ställ gärna frågor om det är något ni undrar över. Nästa avsnitt kommer handla om hur man vet vart man kan surfa. Stay tuned and stoked! :)

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten...

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten…

Ibland får man nöja sig med vindvågor och massa neopren!

Ibland får man nöja sig med vindvågor, massa neopren… och vattendroppar på linsen!

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt...

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt…

I figured I should start a little “surf school” here at the blog. Many other blogs have photo tutorials, training tips and stuff like that so why not run a series of (hopefully) useful surf tips?! The first part will contain tips and things needed to be able to surf in Sweden in the winter.

Many are surprised when they hear that there are people who surfs in Sweden, that we often do it in the middle of the winter does not seldom lead to great consternation. But when the surf abstinence becomes too great and the waves are rolling in, then there are to no other alternative but to adapt to the conditions. To appreciate the winter surf proper equipment is however required.

 • A well fitted wetsuit is key, this is particularly important when the water is really cold. If the suit is too small you will not be able to move freely, if it is too big, it will take in water and you will quickly be cooled down . My wetsuit is a 5/3 mm which I actually think is a bit to thin when the temperature goes below 8 degrees celsius so for the next season I will invest in a new 6/5/4mm suit. I usually wear a base layer, shirt and hotpants, for a little extra wamth but they need to be of high quality materials, like wool, that dissipates moisture.
 • I have found that to stay warm as long as possible I need a pair of boots that fits perfectly. I used a pair of 5 mm from Rip Curl last fall but was for several reasons not at all happy with them and bought a pair 7 mm O’Neill instead which suited me much better. It’s really important that the boots fits you well, otherwise they will be filled with water and it’s like having two bags of ice cold water on your feets. Good luck being agile in your pop-ups like that! So make sure to try the boots beforehand unless you are extremely well informed about the various brands and models. The boots should be tight and hard to get in, that means that water can not penetrate as easily. Given that the feets are in the water most of the time I think that you should spend some time and money to find a couple of proper boots that fits well!
 • Use a hood! Mine is 3 mm which I find is enough . If you want to avoid surfers ear (which you should), you can get a couple of earplugs suited for surfing. I forgot to use mine last time but will be back with a little review after the next surf session. There are a couple of different models of gloves, I think the mitten – or lobstermodellen are the ones that keeps the heat best, mine are 5/3 mm.

Some other preparations that I think is of importance ; be sure to avoid getting cold before you get in the water. Run a few laps to warm up and to avoid injuries, and have some kind of hot beverage just before you get in the water. I would also recommend to get out of the water as soon as you starts to freeze , hypothermia can be lethal and sets in quite quickly. However, I tend not to live by these premises myself but instead I stay in the water for at least an hour after I start to get really cold, which may not be advisable, but when you are “just going to have one more wave” the time tends to pass very quickly . If you are a beginner at surfing you should probably not go out by yourself but more on that in a later post. Last but not least, make sure you have been eating and drinking properly before surfing. The body needs a lot of energy, not just for all the paddling but when you get cold the body needs even more energy and it’s important to have some reserves.

Hope you liked this first part of the “surf school” and that you find it informative, please let me know if you have any questions and I will try to answer them . Next episode will be about how to know where to surf. Stay tuned and stoked!

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten...

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten…

Ibland får man nöja sig med vindvågor och massa neopren!

Sometimes you just have to settle with wind waves, a lot of neoprene…and water droplets on the lens!

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt...

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt…