Tag Archives : Surfbrädor


Bra surfbräda för nybörjareSurfboard for beginners 3

Det här är blogginlägget har jag funderat på länge men jag har dragit mig lite för att skriva det. Att rekommendera surfbrädor till folk är svårt, jag är verkligen ingen expert inom området och har bara mina egna erfarenheter att gå efter. Det finns en uppsjö av surfbrädor och alla som ska rekommendera något verkar tycka olika; allt från att “börja med så stor bräda du får tag i” till “köp en shortboard direkt och lär dig den hårda vägen“. Men så fick jag ett mail av en bloggläsare som undrade om jag inte hade lite tips på vad man ska tänka på när man som nybörjare ska köpa sin första surfbräda, det avgjorde saken. Så här kommer lite hur jag tänker när det gäller lämpliga nybörjarbrädor;

  • Ju större; alltså längre, tjockare och bredare din surfbräda är ju lättare flyter den och ju mer stabil är den. Detta underlättar i pop-up’s och gör även att vågen lättare tar med dig och du slipper paddla riktigt lika mycket. Exakt hur stor bräda beror ju lite på hur mycket flytkraft man vill ha. Hur lång man är, hur mycket man väger och vilken typ av vågor man surfar. Ju klenare vågorna är, i Sverige är de som regel ganska kraftlösa om man jämför med t.ex. Indonesien, ju mer flyt och extra hjälp vill du ha av din surfbräda. Många börjar med en mini-malibu och allt från 7’2 och uppåt tycker jag är lagom. De större brädorna är ju klart jobbigare att bära omkring på och vill man köra på en kortare bräda direkt så gör det då säger jag. Så länge man är medveten om vad det innebär att gå ner i storlek. Luke Hart som shape’ade brädor för Quiversurfboards hjälpte mig att välja en av mina första brädor och jag tycker att han sammanfattar det väldigt bra med vad som kan hända om man går för kort för fort; “ordering a board too small for you never helps you progress as a surfer, it just invites bad habits and style and can often take the fun out of a surf especially when the waves arent great. And fun is what its all about!!”
  • Surfbrädor finns ju också i olika material. Ska du börja med att surfa i Sverige där det är mycket stenar skulle jag nog rekommendera att satsa på en bräda gjord av epoxy, som är lite tåligare är polyuretan.
  • Köp gärna begagnat men mitt råd är att ha med någon som är lite mer erfaren när det gäller surfbrädor om du är osäker. Det kan vara svårt att se om brädan du är intresserad av har varit skadad och sedan blivit lagad av någon som inte har den blekaste om hur man fixar surfbrädor. Been there done that, det resulterade i att jag köpte en surfbräda som efter ett par månader vägde hur mycket som helst och läckte vatten ur de gamla lagningarna. Inte så kul. Ett varningstecken kan vara om hela surfbrädan är ommålad vilket kan vara ett ganska vanligt sätt att dölja att surfbrädan har blivit knäckt på mitten.

För att summera det här så tycker jag att man gärna ska ta hjälp av någon man litar på och som kan hjälpa en att välja surfbräda. Kanske testa en kompis bräda alternativt hyra en de första gångerna för att få testa lite olika modeller och storlekar. Sen lever jag ju lite efter mottot att ingenting är omöjligt. Vill du nödvändigtvis börja med en supertunn shortboard så gör det! Jag började med en 6’6 funboard vilket många tyckte var på tok för litet för mig i början. Med facit i hand så hade jag nog utvecklats snabbare på en större bräda men det är ju egentligen inte alltid det som är det viktigaste heller.

Sist men inte minst vill jag tacka Susanna (kolla hennes snygga illustrationer här) för ditt fina mail och den underbart snygga bilden du gjort! Det gjorde verkligen min dag och gav mig energi att skippa plugget en stund och knåpa ihop det här lilla inlägget! :)

Glöm inte att följa surfsyster på facebook också för att få uppdateringar!

BildI’ve thought about writing this blog post but I’ve dodged it for quite some time now. To recommend surfboards to people is not that easy and I’m certainly no expert in the field and only have my own experience to go by. There are a plethora of surfboards out there and every surfer seems to have different opinions ranging from; “start with the biggest board you can find” to “buy a shortboard right away and learn to surf the hard way”. But then I got an email from a blog reader who wondered if I had some tips on what to consider when you by your first surfboard, and that settled it. So here’s how I think when it comes to appropriate beginner boards;

  • The bigger; thus longer, thicker and wider your surfboard is the better it will float and the more stable it will be. This will make it easier for you to pop-up and also the waves will catch you easier and you won’t have to paddle quite as much. Exactly how big the board should be depends a bit on how much buoyancy you want. How tall you are, how much you weigh and what type of waves you surf. If the waves aren’t that powerful where you plan to surf, the waves tend for example to be pretty weak here in Sweden compared to eg the waves in Indonesia, the more flotation and extra help you want from your surfboard. Many start with a mini-malibu and anything from 7’2 and up I think is right. The larger boards is clearly a bit more difficult to carry around and if you want to go straight for a shorter board right away then do that I say. As long as one is aware of what it means to go down in size. Luke Hart who shaped boards for Quiversurfboards helped me to choose one of my first boards, and I think he sums it up very well regarding what can happen if you go too short too fast; “ordering a board too small for you never helps you progress as a surfer, it just invites bad habits and style and can often take the fun out of a surf especially when the waves arent great. And fun is what its all about!!
  • The material of the surfboard is also something to consider. If you plan to start surfing in Sweden, where there’s quite a lot of stones I would probably recommend going for a board made of epoxy, which is a little more durable than polyurethane.
  • If you plan to buy a secondhand surfboard and you don’t feel that you really know what too look for, my advice is to bring someone who’s a bit more experienced when it comes to surfboards. It can be difficult to see if the board you’re interested in has been damaged and then been repaired by someone who didn’t had the foggiest about how to fix surfboards. Been there done that, it resulted in that I bought a surfboard that weighed tons and leaked water from some poorly fixed dings after a few months. Not that fun. A warning sign may also be if the entire surfboard is repainted which may be a fairly common way to hide that the surfboard has become cracked in half.

To summarize this, I think it can be a good idea to get help from someone you trust when it comes to buying your first surfboard. Maybe you can try one of your friends boards or rent one the first couple of times just to try some different models and sizes. And since I live by the devise that nothing is impossible I think that if you really want to start of with a shortboard then do that! My first surfboard was a 6’6 funboard which everyone I met thought was way too small for me as a beginner. In retrospect, I would probably have been developing my surfing faster on a bigger board but that’s not always the most important thing either.

Last but not least I would like to send a big thanks to Susanna (please check out her awesome illustrations here) for your lovely email and the wonderfully stylish image you’ve done! It really made my day and gave me the energy to skip my studies for a moment and put together this little post! :)

Don’t forget to follow surfsyster on facebook for more updates!

Bild


En kärleksförklaringDeclaration of love

Att hitta rätt i djungeln av surfbrädor kan vara svårt men det är också ett väldigt kul projekt. Genom åren har jag hunnit prova ett par olika brädor men det är en som jag alltid surfar lite bättre på och som det känns extra tillfredsställande att få plocka fram ur garderoben. Det är en Bourton Bottomfeeder 5’11som jag köpte sist jag var på Bali, kan ju passa på att tipsa om Naruki Surfshop (Popies II / JL Benesari, Kuta) som jag tycker är den bästa surfshoppen på Bali. De har stort utbud, trevlig personal, bra priser och de är grymma på att fixa eventuella dingar. Redan första surf-sessionet med den här surfbrädan märkte jag att det var kärlek! Den är lätt att paddla med även om den är ganska mycket smalare och tunnare än mina tidigare brädor, den är lätt att “duck-dive’a”. Jag älskar att den är så lätt att ta fart med och hur enkelt det är att ta skarpa svängar. Det är denna brädan som gör att jag vågar paddla på vågor som är “over-head” och rätt branta. Vågor som jag annars brukar vara vara för feg för att ta och riskera att dyka med huvudet rakt före.

Anledningen till att jag kommer så bra överens med denna surfbräda tror jag är tack vare att jag fick väldigt bra hjälp att välja ut den. Den är anpassad efter min skicklighetsnivå, inte för svår men tillräckligt utmanande för att hjälpa mig att utvecklas ordentligt. Den passar mig och mina behov helt enkelt. Tyvärr är det sällan jag får användning för den här i Sverige då vågorna ofta är lite för klena och jag föredrar att ha en bräda med lite mer flyt i. Men när jag är utomlands är denna det självklara valet och helt klart den roligaste brädan jag testat!

My Love

My Love

Mtachar back-paden med bikini och örhängen! ;D

Matchar back-paden med bikini och örhängen! ;D

Älskar att det även går att ta småsmå vågor med den här brädan!

Älskar att det går att ha kul i småsmå vågor med den här brädan!

To navigate in the jungle of surfboards can be quite a challenge but it’s also a very fun project . Through the years I had time to try a few different boards but there’s one that I always surf a little better and that it’s particularly satisfying to take out of the closet. It’s a Bourton Bottomfeeder 5’11 that I bought last time I was in Bali, may take the opportunity to recommend Naruki Surf Shop ( Popies II / JL Benesari , Kuta ) which I think is the best surf shop in Bali. They have a large selection of surfboards, friendly staff, reasonable prices and they do a fantastic job fixing dings. After the first surf- session with this surfboard I was in love! It is easy to paddle, even if it’s narrower and thinner than my previous boards, it ‘s easy to duck-dive. I love how easy it is to generate speed and to make sharp turns. Thanks to this board I dare to paddle into waves that are a bit overhead and quite steep. Waves that I otherwise tend to be too much of a coward to take and risk nosediving.

The reason I’m going so well with this surfboard I think is because I got very good help to select it. It is tailored to my skill level, not too difficult but provides challenging enough for helping me to develop properly. It simply fits me and my needs. Unfortunately, I seldom get to use it in Sweden where the waves are often a bit too week and I prefer to have a board with a little more volume. But when I am abroad , this is the obvious choice and certainly the funniest board I’ve ever tested !

My Love

My Love

Mtachar back-paden med bikini och örhängen! ;D

It’s important to match the backpad with bikini and earrings! ;D

Älskar att det även går att ta småsmå vågor med den här brädan!

I love that this board works so well even in tiny-tiny waves!