Do’s and don’ts för nyfrälsta surfare!Do’s and don’ts for beginners in surfing! 1


Att lära sig surfa kan vara rätt så klurigt. Det är mycket att tänka på, allt från att komma ihåg att stänga munnen när man dyker under vatten till att undvika att få sina tänder utslagna av sin, eller någon annans för den delen, surfbräda. Det finns dock några regler som kan vara bra att känna till som nybliven surf-entusiast, vilka jag själv fick lära mig “the hard way” så att säga;

  • Att droppa in på (försöka surfa en våg som någon annan redan har ställt sig upp på) en annan surfare är sällan populärt. Kan resultera i att man krockar och dingar både sin egen och fästmannens surfbräda…
  • Att lära sig ta sig under en brytande våg kan vara svårt i början men håller man inte tag i brädan, förslagsvis i leashen får man skäll. Ofta av stora, läskiga australienska män. Löser man problemet genom att hålla i leashen med brädan bakom sig och dyka med huvudet före under kraftiga Indonesiska vågor under låt säga 4 månaders tid resulterar det dock i livslång rehabilitering av berörd axel… Kontentan är alltså; lära sig turtle roll’a och/eller duck-dive’a så fort som möjligt, i värsta fall hålla i leashen med båda händerna, ducka under vågen med huvudet vänt in mot stranden för att undvika sönderslitna axlar.
  • Att försöka ge sig på att svänga är kanske inte det första man ska tänka på att lära sig när man precis lärt sig stå på surfbrädan. Lite extra utrymme till sina med-surfare är därför en god idé om man inte vill surfa rakt upp på sin surf-kompis rygg (förlåt igen Alexi om du läser detta!) som ligger och paddlar en bit framför dig.
  • Att paddla mot det obrutna på en våg istället för mot det brötiga vitvattnet när man ska ta sig ut till line-up’en kan leda till att äldre spanska gubbar drar i ens leash så att man inte kommer någonstans alls och får hela vågen brytandes rakt över sig. Paddla alltså runt de brytande vågorna tillbaka ut till line-up’en alternativt igenom där vågorna redan brutit, på detta sätt undviker man också att bli påkörd av folk som surfar.

Försök använda sunt förnuft. Det kan vara lättare sagt än gjort som ny inom surfing då man mest tycker sig kämpar för sin överlevnad. Att vara trevlig och be om ursäkt om man ligger i vägen eller droppar in på någon brukar få den mest hårdnackade surfaren att mjukna och inse att även hen har varit nybörjare. Skräpa inte ner. Parkera inte som en idiot. Överskatta inte din egen förmåga, är det 4 meters vågor och det är din andra gång på en surfbräda så nöj dig med att paddla omkring i vitvattnet nära stranden. Var trevlig mot och respektera de som eventuellt bor vid surfbrytet, finns flera exempel på platser där grannarna tröttat på surfare som springer omkring på/vid deras ägor. SKRÄPA INTE NER (som sagt!)… Något grundläggande jag missat? Skriv en kommentar! :)

Droppa inte in, om det inte är på din fästman! ;)

Droppa inte in, förutom på din fästman, även om det är små vågor;)

Vilda Västern på Teneriffa.

Vilda Västern på Teneriffa.

Försök att inte sparka iväg din surfbräda framför dig om du ramlar!

Försök att inte sparka iväg din surfbräda framför dig om du ramlar!

Learning to surf can be quite tricky. There is a lot of things to keep in mind, from remembering to close your mouth when you dive under water to avoid getting your teeth knocked out from your, or anyone else’s for that matter, surfboard. However, there are some rules that can be useful to be aware of when you’re new to surfing which I myself had to learn “the hard way” so to speak;

  • To drop in on (trying to surf a wave that someone else already is surfing) another surfer is seldom popular. This may result in a crash that dings both your own and your fiancés surfboard…
  • To learn to go under a breaking wave can be a bit difficult in the beginning, but if you don’t hold on to your board you risk getting told off. Often by big, scary australians. If you solve this problem by holding the leash, surfboard behind you and dive under massive Indo-waves for lets say 4 months time, this will result in life long rehabilitation of an injured shoulder…Thus the conclusion is; learn to do a turtle roll and/or duck-dive’a as soon as possible, at worst hold the leash with both hands, dive under the wave head turned toward the shore to avoid torn shoulders.
  • To try to do turns the first thing when you just learned to stand up on your board may not be a good idea. Some extra space between you and your fellow surfers might be advisiable if you don’t want to surf straight up on your surf-buddy back (Alexi if you read this, once again I’m so sorry! ) that is paddling in front of you.
  • Paddling towards the unbroken part of a wave instead of against the messy white water when you paddle out to the line- up can lead to that an older Spanish man pulls your leash, you can’t go anywhere and have to take the wave straight to the head. Recommended is instead to paddle around the breaking waves back out to the line-up alternatively paddle through the waves that has already broken, this way you also avoid getting hit by people who’s up on the wave and surfing.

To sum it up, just try to use common sense. It might be easier said than done for a beginner in surfing since most find themselves struggling for survival rather than thinking about ettiquett. Being nice and apologize if you happen to drop in on someone or if you’re in the way will get even the most hard-core surfer to soften and remember that everyone has been a beginner.

Do not litter. Do not park like an idiot. Do not overestimate your own abilities, if there are 4 meter waves and it’s your second time on a surfboard stay in the whitewash close to the beach. Be nice to and respect the recidence at the surf spot, there are several examples where the neighbors gotten tired of surfers running around at/close to their estates. Bring your trash with you (as said before!)… Did I miss some basic surf-etiquette? Write a comment! :)

Don't drop in, expect if it's on your fiancé! ;)

Don’t drop in even in tiny waves, expect if it’s on your fiancé! ;)

Wild West in Tenerife

Wild West in Tenerife

Try not to kick your board in front of you if you fall off

Try not to kick your board in front of you if you fall off


Leave a Reply

One thought on “Do’s and don’ts för nyfrälsta surfare!Do’s and don’ts for beginners in surfing!